Deklaracja dostępności

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych CSW Kronika działających w domenie kronika.org.pl.

 • Data publikacji strony: 2006-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa kronika.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część nagrań wideo nie posiada napisów,
 • większość multimediów nie posiada treści alternatywnych,
 • większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,
 • większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,

Wyłączenia

 • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-26 na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Gomolińska-Senczenko
 • E-mail: mail@kronika.org.pl
 • Telefon: 32 281 81 33

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, ul. Rynek 26, 41-902 Bytom, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Na fasadzie budynku oraz nad klatką wejściową widnieją szyldy CSW Kronika.
 • Wejście do klatki schodowej następuje poprzez kontakt domofonem.
 • Klatka schodowa w budynku posiada wewnętrzny dźwig.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest umiejscowiona na pierwszym piętrze galerii.
 • CSW Kronika mieści się na dwóch kondygnacjach, połączonych schodami wewnątrz obiektu.
 • Aby udać się na drugie piętro galerii z pominięciem schodów, należy skorzystać z dźwigu na klatce schodowej kamienicy i przejść przez wyjście awaryjne przestrzeni ekspozycyjnej na drugim piętrze budynku.